Zástavba lokality Topolová

Cílem návrhu bylo řešení rozparcelování území s požadavkem na minimalizaci nutného rozsahu výstavby infrastruktury. Dále byla požadována možnost etapizace samotné realizace projektu. Požadavkem investora bylo navržení parcelace pro cca 2/3 plochy parcely. Vzhledem k nutnosti zohlednit možné využití celého území jsme však navrhli budoucí podobu celé parcely. Členění na etapy umožňuje postupnou realizaci.
Základními pilíři řešení parcelace je respekt ke stávajícím poměrům v okolí a možnost absolutně jednoduchého rozdělení projektu do postupně realizovatelných etap tak, aby náklady na vybudování infrastruktury pro jednotlivé etapy bylo přiměřené k ploše zasíťovaných pozemků dané etapy.

  • urbanistická studie